Jan Turvall

Universitetslektor
Göteborgs universitet

Högskolor och universitet är en förvaltningsmyndighet som enligt lag skall ha ordning och reda bland allmänna handlingar och det är av stor vikt att all handläggning görs rättssäkert och korrekt. Ditt arbete ska tålas att granskas men det ska även bidra till att verksamheten är så effektiv som möjlig. Detta innebär ett stort ansvar för administratören som oftast är spindeln i nätet i all dokument- och ärendehantering på myndigheten. Denna fördjupande föreläsning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör förvaltningsrätt, allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav skall omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar. Jan Turvall är lektor och expert på förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet/sekretess. Han har undervisat i mer än 45 år vid Göteborgs universitet där han också har varit studierektor i Administrativ teknik i 30 år. Jan är en flitigt anlitad kursledare och föreläsare och har under årens lopp bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet-sekretess men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik. Han har även deltagit som kursledare i universitetets internutbildning, alltifrån Introduktionskurs för nyanställda till utbildning för universitetsstyrelsens ledamöter.Jan är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministratör 2023
31 maj

11:10
Rättssäker och effektiv dokumenthantering i högskolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken

Förvaltningsrätt

 • Förvaltningslagens serviceregler – vad förväntas av dig och hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet?
 • Regler för beslutsfattande – underrättelse om beslut och överklagande, omprövning och rättelse av beslut
 • Förvaltningslagen och ärendegången – vilka krav ställer lagen på dig?

Allmänna handlingar

 • Vilka handlingar är allmänna? – så här tar du reda på det
 • Vad innebär ”skyndsamt” egentligen?
 • Vad gäller vid postöppning och hur hanterar man elektroniska format så som epost, sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom högskolan – vad gäller?

 • Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut?
 • Sekretessbedömning – vem gör det och hur ska den gå till för att vara korrekt?
 • Vilka uppgifter skyddas av sekretess

Diarieföring av högskolans handlingar – så skapas ordning, reda, överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen

 • Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i högskolan?
 • Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar med sekretesskyddade uppgifter?