Jarmo Lahtinen

Utvecklingsledare
Vänersborgs kommun

Under varma somrar lider många äldre i värmen på särskilda boenden, men i Vänersborg har man kommit runt det problemet. Detta tack vare en genomtänkt strategi för om- och tillbyggnation av särskilda boenden för äldre med extra satsning på klimatanpassning och inomhusmiljön. I föreläsningen möter vi Jarmo Lahtinen som är utvecklingsledare och samordnare för byggnationerna i Vänersborgs kommun. Lyssna till en inspirerande föreläsning om en lyckad planerings- och byggnationsprocess baserat på att göra alla, från chefen till personal, vårdtagare och övriga intressenter, delaktiga i processen. Byggnationen av de fem särskilda boenden för äldre har lockat över 60 studiebesök från olika delar av landet och snart har Vänersborg även färdigställt sitt sjätte boende. Utvecklingen av de 5 första boendena har skett i ett 10-årigt samarbetsprojekt i så kallad partneringform mellan Vänersborgs kommun, Skanska och AB Vänersborgsbostäder.Jarmo är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
29 november

14:35
Särskilda boenden i framkant – framgångsrik ombyggnation av äldre fastigheter till trivsamma och klimatanpassade boenden med god inomhusmiljö
  • Vision och målbild – vikten av att ha detta tydligt kommunicerat genom hela projektet
  • Samverkan/partnering – att skapa engagemang för att få alla att arbeta mot samma mål
  • Tid för utredning – hur ett bra förarbete lägger grunden för en lyckad ombyggnation
  • Från äldre 70-tals hus till trivsamma och klimatanpassade särskilda boenden med god inomhusmiljö