Jenny Hedberg

Verksamhetsutvecklare Vård och omsorg
Tierps kommun

Både Ulrica och Jenny har en lång erfarenhet inom LSSverksamhet, från boendeassistent, biståndshandläggare och chef. Nu arbetar de tillsammans för att stärka brukarinflytandet i sina verksamheter inom funktionshindradeomsorgen, till exempel genom att ha en referensgrupp med brukare i arbetet med att planera en ny gruppbostad. Lyssna till hur du kan möjliggöra för brukaren att utifrån sina egna behov och önskemål kunna vara fullt delaktig i samhällslivet.Jenny är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

10:50
Arbetssätt som ökar delaktighet och självständighet hos brukaren gällande sitt boende och sin vardag
  • Så arbetar vi för att öka brukarens inflytande över sin egna levnadssituation
  • Med individen i centrum – för att skapa LSS-boenden som har en modern drift och stimulerar självständighet
  • Hur vi behandlar olika generationer av brukare – behov, krav och önskemål
  • Så förenar vi brukarens behov med medarbetarens arbetsmiljö
  • Att involvera brukarna och se till att de får ha ett ord med om utformningen av sitt framtida hem