Jens Troelsen

Professor, Head of research, Active living
Syddanskt universitet

Jens Troelsen är professor och forskningsdirektör för Active Livingenheten vid Institutionen för sport och biomekanik vid Syddanskt Universitet i Danmark. Han har skrivit vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter om miljöns betydelse för fysisk aktivitetsbeteende. Under de senaste året har hans fokus varit på interventionsstudier som studerar effekten av interventioner riktade till olika målgrupper i kombination med detaljerade processanalyser. Det övergripande syftet med forskningsprojekten är att få bevisbaserad kunskap om hur fysisk aktiitet kan integreras i vardagen och hur den byggda miljön med individuella och organisatoriska initiativ kan främja fysisk aktivitet.Jens är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

15:40
Active Living – hur kan vi förebygga fysisk inaktivitet?
  • Active living – staden, livsmiljöer, fysisk aktivtet, idrott och folkhälsa för invånarna – hur ser behoven ut 2030?
  • Om vi vill skapa en aktiv stad som främjar rörelse, lek och fysisk aktivitet – vad behöver vi göra då?
  • Hur ser invånarnas behov ut? Vad saknas och vad kan utvecklas i framtiden?
  • Så utvecklar du aktiva bostads- och stadsområden där fysisk aktivitet är en primär del av den tidiga planeringen
  • Den gröna och aktiva staden och ytor för fysisk aktivitet och rekreation