Jesper Djupström

Operativ stabschef, Staben för fastighet
Uppsala kommun

Jesper Djupström är operativ stabschef för staben för fastighet i Uppsala kommun. Under anförandet berättar han om hur man planerar stadens verksamheter och utbildningslokaler i syfte att nå en hållbar samhällsbyggnad med goda kvaliteter för invånarna. Jesper kommer att presentera Uppsala kommuns plan för utveckling av skollokaler. Därtill hur man arbetar strategiskt i kommunen med ett helhetstänk kring stadsbyggnad, utveckling av offentliga lokaler och inom ramen för detta, utvecklingen av sina skollokaler.Jesper är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

09:10
Stategisk planering av framtidens skollokaler och en hållbar stadsutveckling
  • Vilken är skolans nya plats i staden i en tid då vi bygger städer utifrån principen om en kompakt, tät och funktionsblandad stadsutveckling?
  • Hur planerar och lokaliserar man framtida skolor idag i relation till bostäderna, kollektivtrafiken och naturmiljön och med hänsyn till social integration?
  • Hur nå ett nytänk i utvecklingen av kommunens samtliga offentliga lokaler med fokus på en hållbar stadsutveckling
  • Hur lägga grunden för en god försörjning av skolans lokaler för att möta behoven på kort och lång sikt
  • Organisation och process för en effektiv planering och byggnation av skolor i en växande stad
  • Presentation av Uppsala kommuns lokalförsörjningsplan för skolor