Johan Faskunger

Sakkunnig
Svenskt Friluftsliv

I föreläsningen möter du Johannes Hedlund, Region Sörmland som berättar om framgångsfaktorer och utmaningar med att lyckas få in fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Begreppet rörelseförståelse har varit en tillgång i Region Sörmlands samordnande arbete inom regionen inom ramen för FASIS. Johannes utvecklar hur de har använts sig av rörelseförståelse för att få till en bred samverkan. Du möter även Johan Faskunger som tillsammans med Helena Tobiasson, Mälardalens universitet, undersökte på vilket sätt kommunerna inkluderar fysisk aktivitet i styrande dokument och upplevda hinder och styrkor i planeringsarbetet.Johan är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
28 september

14:55
FASiS – Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland - hur rörelseförståelse kan bli ett nytt perspektiv på fysisk aktivitet
  • Vad säger kommunernas och Regionen Sörmlands styrande dokument om fysisk aktivitet och folkhälsa?
  • Vilka målkonflikter, och målsynergier finns och vad säger de?
  • Vad händer när vi byter perspektiv från fysisk aktivitet till rörelseförståelse?
  • Så använder Region Sörmland rörelseförståelse som verktyg för att skapa en bred samverkan
  • Erfarenheter från olika kommunala initiativ som uppkommit som ett resultat av FASiS