Johan Holm

Juris doktor, Lektor i rättsvetenskap
Umeå universitet

Pandemin har för alltid förändrat vårt sätt att arbeta och dagens hybrida arbetssätt har skapat helt nya utmaningar när det kommer till arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd. Arbetsgivares övergripande juridiska ansvar för arbetsmiljön är komplext och det är viktigt att veta vad som gäller nu när förutsättningarna för hur vi organiserar vårt arbete har förändrats. Vilka rättsliga krav ställs på arbetsgivare för att tillhandahålla en god arbetsmiljö och vad händer om man inte lever upp till kraven? Johan Holm forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt vid Umeå universitet och är just nu verksam inom forskningsprojektet ”Hem- eller distansarbete – rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd” vid Umeå universitet. Han är också en flitigt anlitad föredragshållare och har hållit i utbildningar för exempelvis fackföreningar och yrkesverksamma som arbetar med arbetsmiljö och personalfrågor. Under denna föreläsning behandlas problem, utmaningar och möjliga lösningar angående arbetsmiljöansvaret vid distans- och hemarbete.Johan är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

10:00
Framtidens arbetsmiljörätt – viktiga förändringar kring arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö vid nya hybrida arbetssätt
  • Hur har arbetsmiljöansvaret förändrats i och med hem- och distansarbete?
  • Hur ser arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar att vidta arbetsmiljöåtgärder ut vid distansarbete? – Vilket ansvar har arbetsgivaren kring att vidta arbetsmiljöåtgärder vid hemarbete? – Hur ser arbetstagarens egna ansvar ut kring att medverka i eller genomföra åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö vid hemarbete?
  • Hur kan det rättsliga ansvaret för arbetsmiljön påverka möjligheterna till hem- och distansarbete?
  • Hur kan man hantera de rättsliga utmaningarna gällande arbetsmiljöansvaret som kan uppkomma vid distansarbete?