Knut Fahlén

Senior Managementkonsult, CMC, PhD
Ekan Management

Under denna föreläsning blir du inspirerad av nya tankesätt kring hur offentlig sektor i allmänhet och högskolesektorn i synnerhet kan utveckla traditionella arbetssätt kring budget- och prognos för ökad dynamik, tillit och effektivitet. Du får ta del av konkreta exempel på hur ekonomi- och verksamhetsstyrningen kan situationsanpassas för att undvika inlåsningseffekter, onödig administration, frustration och misstroende mellan organisationens medarbetare. Knut Fahlén är en internationellt erkänd expert vid utveckling av styr- och ledningssystem med erfarenhet från såväl privata som offentliga organisationer. Han är verksam som managementkonsult på Ekan Management och har arbetat som forskare och lärare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sedan 2010 är han aktiv i nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT) och anlitas ofta som föreläsare och inspiratör för att utveckla controllerrollen, ekonomifunktionen och organisationers arbete med budget. Han har även författat flera böcker om dynamisk styrning och hur organisationer kan fatta beslut under osäkerhet och risk.Knut är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
21 september

16:15
Dynamisk styrning – hur en trög budgetprocess kan utvecklas för att fungera i en föränderlig omvärld
  • Hur kan vi planera för en framtid som är förutsägbart osäkerhet?
  • Hur kan planerings- och budgetprocessen utvecklas för att bli kostnadseffektiv och ändamålsenlig i en komplex och snabbrörlig omvärld?
  • Hur kan målstyrning och arbete med nyckeltal och indikatorer göras relevant och motiverande för organisationens medarbetare?
  • Hur kan uppföljnings- och prognosprocessen optimeras för bättre beslutsfattande och hantering av knappa resurser?
  • Hur skapas tillit och en tätare koppling mellan ekonomi- och verksamhetsplanering i praktiken?