Lars Bejstam

Docent i förvaltningsrätt
Bejstam Juridik

Högskolor och universitet är förvaltningsmyndigheter som enligt lag ska ha ordning och reda bland allmänna handlingar och det är av stor vikt att all handläggning görs rättssäkert och korrekt. Ditt arbete ska tåla att granskas men det ska även bidra till att verksamheten är så effektiv som möjligt. Detta innebär ett stort ansvar för administratören som oftast är spindeln i nätet i all dokument- och ärendehantering på myndigheten. Denna fördjupande föreläsning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör förvaltningsrätt, allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav skall omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar. Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har agerat rådgivare i en rad olika sammanhang åt olika myndigheter men även företag och privatpersoner. Lars är flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han var i ca 15 år redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Numera driver han tillsammans med en kollega konsultfirman Bejstam Juridik.Lars är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2023

09:10
Rättssäker och effektiv dokumenthantering i högskolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken

Förvaltningsrätt

 • Förvaltningslagens serviceregler – vad förväntas av dig och hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet?
 • Regler för beslutsfattande – underrättelse om beslut och överklagande, rättelse och ändring av beslut
 • Förvaltningslagen och ärendegången – vilka krav ställer lagen på dig?

Allmänna handlingar

 • Vilka handlingar är allmänna? – så här tar du reda på det
 • Vad innebär det att handlingar ska lämnas ut ”genast” och att begäran om kopior eller utskrifter ska behandlas ”skyndsamt”?
 • Vad gäller vid postöppning och hur hanterar man elektroniska format så som e‑post, sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom högskolan – vad gäller?

 • Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut?
 • Sekretessbedömning – vem gör den och hur ska den gå till för att vara korrekt?
 • Vilka uppgifter skyddas av sekretess

Diarieföring av högskolans handlingar – så skapas ordning, reda, överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen

 • Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i högskolan?
 • Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar med sekretesskyddade uppgifter?