Lars Bejstam

Docent i förvaltningsrätt, Uppsala universitet
Bejstam Juridik

Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag och ageratrådgivare i en rad olika sammanhang, som t.ex. olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han har i ca 15 år varit redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Numera driver han tillsammans med en kollega konsultfirman Bejstam Juridik. Under denna föreläsning kommer du få viktiga uppdateringar vad gäller lagstiftning och aktuell praxis inom kommunal- och förvaltningsrätt.Lars är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 1

09:40
Förvaltnings- och kommunalrätt i förändring
  • Förvaltningslagen och ärendegången – vilka krav ställer lagen på dig?
  • Hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet?
  • Effektivitet – vad innebär skyndsamt förfarande, egentligen?
  • När ska en handling anses inkommen till en myndighet eller behörig tjänsteman?
  • Hur ska du hantera nya elektroniska format så som sms, mms och sociala medier?

11:10
En kommunallag för framtiden – så ska den nya lagen bidra till en mer professionell och effektiv kommunal verksamhet
  • Vad innebär en modernisering av kommunallagen i praktiken?
  • Hur förändras regleringen av förtroendevaldas och anställdas roller, ansvar och beslutanderätt?
  • Så stärks rättssäkerhet och kontroll vad gäller hur beslut tillkänna-ges, laglighetsprövning och upphävande av olagliga beslut
  • Implementering av EU-rätten – så skapas en tydligare koppling mellan EU och kommunerna
  • Övriga nyheter inom kommunalrätten – regler om e-sammanträden, partistöd, majoritetsstyre mm