Lars Uddbäck

Utvecklingsledare
Region Kronoberg

Flera svenska kommuner och regioner har upptäckt Skottlandsmodellen som bygger på ett strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Modellen syftar till att stärka det främjande arbetet och tidigt kunna erbjuda stöd till barn och unga som behöver det. Satsningen och det politiskt beslutade uppdraget innefattar ett långsiktigt forskningsstött förändringsarbete för nya former av fördjupad samverkan över professionsgränser, över huvudmannagränser, och över förvaltningsgränser i länet med målet välmående barn och unga. Under denna föreläsning kommer du att få tips på hur ni kan skapa en strukturerad och tvärprofessionell samverkan med mindre krångel, snabba insatser och med barnets behov i fokus.

”Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser”Lars är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

11:40
Så skapas en strukturerad och tvärprofessionell samverkan mellan välfärdens aktörer utifrån ett helhetsperspektiv på barnets behov
  • Skottland och Getting it right for every child – så har vi inspirerats och organiserat ett långsiktigt länsgemensamt förändrings- och utvecklingsarbete för ett strukturerat samarbete kring främjande, tidiga och samordnade insatser
  • Hur skapas ett gemensamt ansvar och helhetsgrepp för att motverka att barn och unga hamnar mellan stolarna?
  • Hur skapas en gemensam vision över förvaltnings- och myndighetsgränserna och hur får man till samarbetet i praktiken?
  • Att samordna och samarbeta över instanser och myndighetsgränser – så har vi utvecklat gemensamma arbetssätt och verktyg för snabbare insatser och mindre krångel