Linnea Nedar

Hållbarhetsledare
Uppsala kommun

Marta är miljöchef vid Region Uppsala med samordnande ansvar för miljöfrågor för Region Uppsala såväl som regionalt utvecklingsansvarig. Anna är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Uppsala län och har arbetat med kapacitetsbristen för elnäten i länet sedan 2017/18, bland annat som projektledare för regeringsuppdraget Trygg elförsörjning i Uppsala län #uppsalaeffekten – arbete med eleffekt i Uppsala län. Linnea jobbar som hållbarhetsledare för energifrågor på hållbarhetsavdelningen vid Uppsala kommun. Hon arbetar med både energi- och effektfrågor och leder kommunens arbete med en lokal effektmarknad.Linnea är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

11:15
Effektiva samverkansformer mellan kommuner, region, länsstyrelse och andra myndigheter samt med elnätsbolag för att få till en förbättrad långsiktig planering av elnäten och möta kapacitetsutmaningen
  • Hur agera proaktivt bland annat i planprocessen, för framgångsrik samverkan mellan kommuner, regioner och elbolag och kunna möta elbehovet vid expansion av områden?
  • Så utvecklar vi större tydlighet kring rollfördelning och ansvarstagande genom hela processen
  • Hur kan offentlig sektor bidra till utvecklingen och möta elnätsägarnas planer och anspråk?