Ljiljana Milic Pavlovic

Specialpedagog, Elevhälsan
Helsingborg stad

Ljiljana Milic Pavlovic och Eva-Lotte Wissman är specialpedagoger på Elevhälsan och arbetar på skolor i Helsingborg med att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön för alla elever. Fokus ligger på att utveckla pedagogisk kompetens samt relationskompetens. Under denna föreläsning får ni ta del av hur Helsingborg stad arbetar med arbetsmodellen och det digitala verktyget DigiLys som skapats för att underlätta och skapa bättre förutsättningar i analysarbetet.Ljiljana är med som talare på konferensen Inkluderande lärmiljöer 2017
Dag 2

10:30
DigiLys – en arbetsmodell och ett digitalt användarvänligt verktyg för utveckling av skolans lärmiljö som bygger på kollegialt lärande med koppling till forskning och beprövad erfarenhet
  • Så funderar DigiLys modellen!
  • Så bidrar modellen till ett förebyggande arbetssätt där pedagogerna har helhetssyn på elevernas lärmiljö och kunskapsutveckling
  • Hur utvecklar du lärmiljön genom kontinuerlig pedagogisk kartläggning, analys och genomförande av insatser?
  • Hur arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och utvärdera lärmiljön utifrån arbetet med stödinsatser på gruppnivå
  • SKL:s utvärdering och satsning på nationell spridning