Lupita Svensson

Universitetslektor
Lunds universitet

Lupita Svensson är universitetslektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon forskar om digitalisering och socialt arbete i allmänhet och har särskilt fördjupat sig i automatisering och socialtjänst. Inom området socialtjänsten och digitalisering har Lupita Svensson i en rad praktiknära forskningsprojekt studerat ett 10-tal kommuner och deras digitala utveckling i landet sedan mitten av 2010-talet, bland annat vad gäller hur man använder sociala medier, e-post, verksamhetssystem och automatiseringslösningar inom socialtjänstens olika verksamhetsområden såsom Individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd och äldreomsorgen. Hennes forskning omfattar även övergripande nationella studier om socialtjänstens användning av automatiserats beslutsstöd. Lupita Svensson är (med-)/författare till en rad internationellt vetenskapliga artiklar om den svenska socialtjänsten och dess digitala utveckling och har också skrivit boken ”Digitalisering i socialt arbete. Socialtjänstens utmaningar och möjligheter” (Gleerups förlag). Lupita Svensson är socionom, disputerad i socialt arbete och har även varit verksam som socialsekreterare och teamledare inom den kommunala socialtjänsten, som kurator inom den slutna psykiatrivården och som enhetschef/prefekt vid ett Malmö högskola (nu Malmö universitet).Lupita är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

14:40
Att leda digital verksamhetsutveckling: framtidens socialtjänst – utmaningar och möjligheter
  • Vad innebär socialt arbete och vad är socialtjänstens uppgift i en allt mer digital tid?
  • Vilken effektivitet och nytta kan socialtjänsten ha av digitaliseringen?
  • Hur socialtjänsten undvika fallgropar vid implementeringen av digital teknik?
  • Hur kan socialtjänsten hinna med i den snabba utvecklingen av digitala tekniker?
  • Morgondagens socialtjänst – digitaliseringen som möjliggörare!