Madeleine Liljegren

Doktorand
Göteborgs universitet

Madeleine Liljegren är dubbelexamendoktorand i det utvecklade samarbetet mellan Vårdvetenskap vid Göteborgs universitet (forskargrupp Vårdmiljö) och Arkitektur vid Chalmers tekniska högskola (forskargrupp Centrum för vårdens arkitektur). Hennes forskningsprojekt har titeln ”Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering”. Madeleine har mångårig erfarenhet från kliniskt arbete som leg. fysioterapeut vid särskilda boenden. Hon är specialist inom äldres hälsa, har en masterexamen i landskapsarkitektur och är intresserad av hur utemiljöer vid särskilda boenden kan utformas för att verka hälsofrämjande samt möjliggöra för vård, omsorg och rehabilitering utomhus.Madeleine är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2022
31 mars

10:15
Hälsofrämjande utemiljöer och platser för rehabilitering och rekreation för äldre – ny forskning om utemiljöer och verksamhet utomhus för äldre personer på särskilda boenden
  • Utevistelse är hälsofrämjande – även för äldre personer som bor på särskilda boenden
  • Så utvecklar du en trygg och hälsofrämjande utemiljö som ger individen valmöjligheten att vistas inomhus eller utomhus
  • Hälsofrämjande utemiljöer anpassade för rehabilitering och vård – så kan rätt utformning av utemiljön möjliggöra vård-, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser utomhus
  • Vad kan vi nå för resultat om vi kopplar ihop de hälsofrämjande kvaliteterna i utemiljön med design- och planeringsprocesser av de fysiska miljöerna vid särskilda boenden?