Madeleine Liljegren

Doktorand vårdvetenskap och arkitektur
Göteborgs universitet/Chalmers

I föreläsningen möter du Madeleine Liljegren som är doktorand, leg. fysioterapeut och specialist inom äldres hälsa och landskapsarkitektur vid Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola och Susanna Nordin är Universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Dalarna. Till konferensen förbereder de en föreläsning om det aktuella forskningsläget kring omvårdnadsforskning med koppling till den fysiska vårdmiljön respektive hälsofrämjande utemiljöer utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv där vårdvetenskap, arkitektur och landskapsarkitektur möts. Föreläsningen tar sitt avstamp i boken ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya perspektiv (2022).Madeleine är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
14 november

13:30-14:10
Inne- och utemiljöer för vård, omsorg och rehabilitering – aktuell forskning
  • Hur påverkar den fysiska vårdmiljön äldres hälsa och välbefinnande?
  • Hur utvecklar du en anpassad utemiljö som ger valmöjligheter att vara inne och ute?
  • Hur behöver utemiljön utformas för att den ska stödja personalen och verksamheten?
  • Hur utformar du utemiljön för att möjliggöra vård-, omsorgsoch rehabiliteringsinsatser utomhus?
  • Vad krävs av inomhusmiljöns utformning för att hyresgäster med kognitiv funktionsnedsättning lättare ska kunna hitta till och från boendets utemiljö?