Magnus Blixt

Rektor
Glömstaskolan, Huddinge kommun (Foto: Andy Foster)

Skolinspektionens nya rapport om undervisning i fritidshemmen visar att många rektorer i låg utsträckning arbetar med att tydligt styra och sätta mål för undervisningen i fritidshemmen. De behöver i större utsträckning: styra personalens planering så att den i högre grad inriktas mot uppdraget att stimulera elevernas utveckling och lärande samt organisera verksamheten så att den stödjer samarbete och erfarenhetsutbyten mellan personalen i fritidshemmet samt mellan fritidshemmet och skolan. Som rektor är det Magnus uppgift att säkerställa att kvalitetsarbetet på skolan genomförs, ta del av hur de arbetar på Glömstaskolan för att främja fritidshemmet och dess samverkan med skolan.Magnus är med som talare på konferensen Fritidshem 2022
Dag 1

14:25
Hur skapas hållbar samverkan mellan skola och fritidshem?
  • Fritidshem och skola – från integration till en framgångsrik samverkan
  • Vikten av gemensam planeringstid – för fritidspedagogerna och lärarna – hur du kan strukturera den pedagogiska planeringen och möjliggöra samverkanstid genom smart planering, kultur och IT-stöd
  • Innehållsaspekten i det kompensatoriska uppdraget – så ges förutsättningar för fritids att lyckas med sitt kompletterande arbete i skolan
  • Hur vi arbetar med kompetensfördelning och att kontinuerligt utbilda pedagoger
  • Så kan du förmedla betydelsen av fritids till övrig personal på skolan
  • Vilken kommunikation mellan fritidshem och vårdnadshavare är viktig och hur kan den göras effektiv?