Magnus Johnsson

Fil. dr i pedagogik
Malmö universitet och RISE

Magnus forskar om lärande och förändringsprocesser kopplade till hållbar stadsutveckling. Han är knuten till stadsutvecklingsgruppen inom RISE och arbetar på Malmö universitet, institutionen för urbana studier, som lektor i miljövetenskap.Magnus är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

10:35
Hur arkitektur och planering av stadsrum skapar tillhörighet och trygghet samt bidrar till social hållbarhet
  • En stad för alla – vilka är utmaningarna för stadsplanerare?
  • Hur tar vi hänsyn till de sociala aspekterna redan i planeringsfasen och vilka åtgärder ska prioriteras?
  • Hur du kan utvärdera och analysera olika
    stadsbyggnadsförslag i relation till social hållbarhet
  • Utvecklingsprojektet ORKA – att gå från teori till praktik genom att etablera ett kunskapscentrum för socialt hållbar områdesutveckling i samverkan med fastighetsbolag och näringsliv