Maja Lindqvist

Kvalitetsutvecklare, lärare, specialpedagog och handledare
ALSA Pedagogik

Hur kan elevhälsan utveckla sitt arbete för att bättre bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål? Vad menar vi med tillgängliga lärmiljöer, vad är förebyggande, vad är främjande och hur kan vi gå från ett åtgärdande elevhälsoarbete till ett mer förebyggande – i praktiken? Maja har arbetat på huvudmannanivå med att utveckla skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete för att skapa undervisning som möter elevers olika behov och förutsättningar. Idag arbetar Maja som utvecklingsstrateg, utbildare och som extern handledare. Hon är författare till böckerna Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok och Kollegialt lärande- att handleda i skolans värld och driver även bloggen specmaja.se. Maja är legitimerad grund- och gymnasielärare, specialpedagog och speciallärare samt handledare och utbildare i arbetsgrupper inom både kommuner och fristående verksamheter.Maja är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

09:10
Tillgängliga lärmiljöer – så går vi från åtgärdande till förebyggande elevhälsoarbete som stöttar och utvecklar mot kunskapsmålen
  • Ledning och stimulans – hur kan vi påbörja ett förebyggande arbete?
  • Hur kan vi arbeta med att utveckla samsyn kring vårt uppdrag?
  • Hur kan elevens behov tillmötesgås innan vi utgår från att det krävs extra anpassningar?