Malin Dahlgren

Rektor Hedda Anderssongymnasiet
Lunds kommun

Lunds kommun är en snabbt växande kommun där man arbetar strategiskt med utveckling av skolans verksamhet och dess lokaler. Med utgångspunkt från forskning och praktik har man tagit fram en verksamhetsidé om en trygg och inkluderande skola som man sedan har översatt till ett verksamhetsunderlag för nybyggnation av den nya högstadieskolan Svaneskolan och den nya gymnasieskolan Hedda Anderssongymnasiet. Hedda Anderssongymnasiet är nästan färdigbyggt och där verksamheten kan flytta in i augusti 2023 och en termin därefter beräknar man att kunna ta Svaneskolan i drift. Malin Dahlgren är rektor för Hedda Anderssongymnasiet och Erik Friede är rektor för Svaneskolan (7-9). Under anförandet delar de med sig av erfarenheter från planering och uppförande av då båda skolorna.Malin är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

10:00
Så bygger du en attraktiv och modern skola som erbjuder trygga och inkluderande lärmiljöer och en god arbetsmiljö
  • Tryggt och inkluderande – hur vi planerar skolmiljön utifrån elevsamverkan och med stöd av forskning om inkludering
  • Så planerar vi skolmiljöer som är anpassningsbara och ändamålsenliga trots skiftande elevunderlag
  • Bibliotek, matsal och studiotorg – så hanterar vi utmaningen med trygghet och lugn och ro i en stor och öppen skola
  • Så planerar vi för att skapa en god arbetsmiljö för skolans olika personalgrupper
  • Makerspace, VR-labb och studios – så skapar vi miljöer som stöttar ny teknik och digital arbetssätt i skolan
  • Möblering som stöttar pedagogiken – erfarenheter av upphandling samt av återbruk
  • Utemiljöer för de högre åldrarna – att möjliggöra en trygg och stimulerande utevistelse för de olika elevgrupperna
  • Hur blir utformningen av skolmiljön på en skola som är tänkt att användas även efter skoltid?