Malin Gren Landell

Leg psykolog / Leg psykoterapeut
Landell i skolan

Malin Gren Landell är leg psykolog och psykoterapeut, medicine doktor och författare och var en av tre finalister till Stora Psykologpriset 2019. Malin har även varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro vilken resulterade i flera lagförändringar samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Förutom sin forskning har hon även skrivit flera böcker för lärare och elevhälsa om att förebygga skolfrånvaro och att möta elever med oro eller rädsla. Under denna föreläsning får du ta del av aktuellt forskningsläge kring problematisk skolfrånvaro, vad psykisk ohälsa bland barn och unga har för konsekvenser och hur man som skolledare och elevhälsoteam kan hantera detta för att bryta utvecklingen.Malin är med som talare på konferensen Skolnärvaro
Tisdag 25 maj 2021

09:20
Främja närvaro – så kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska problematisk skolfrånvaro
  • Aktuellt forskningsläge kring skolfrånvaro -metoder och arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan
  • Hur kan rektorer, elevhälsan och pedagoger arbeta systematiskt med att förebygga, utreda och åtgärda frånvaro?
  • Vilka närvarofrämjande åtgärder har visat sig ge bra resultat?
  • Hur kan hela skolan och dess personal arbeta för att upptäcka tidiga tecken hos eleverna så att de kan få snabb och adekvat hjälp?
  • Vad är viktigt i skolans och personalens bemötande till elever där oro och ångest gör det svårt att vara i skolan?
  • Hur möta och stötta föräldrar och elever så att de blir delaktiga och utifrån positiva förväntningar samverkar för elevens skolframgång?