Malin Valsö

VD, Psykolog och författare
Elevhälsokonsulterna

Hur bygger man en organisationsstruktur för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete? Hur skapas effektiva arbetssätt och rutiner och hur förbättras det tvärprofessionella samarbetet i teamet? Malin Valsö är leg. psykolog med erfarenhet från skola, habilitering och BUP. Hon har erfarenhet som organisationskonsult och har arbetat inom både kommunal skola och friskolor, som kvalitetsutvecklare på huvudmannanivå och samordnande skolpsykolog. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med organisations- och metodutveckling, fortbildning, konsultation och handledning inom skola med målet att främja alla elevers inlärning, utveckling och hälsa. Hon är medförfattare till ett flertal böcker om autismspektrumtillstånd och hälsofrämjande skolutveckling.Malin är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
10 oktober

16:10
Framgångsfaktorer för elevhälsans organisation – fokus samsyn, tydliga roller och genomtänkta möten
  • Att skapa samsyn kring begrepp, syfte och roller
  • Tydliggöra kompetenser, samarbeta och goda möten
  • Att nå en gemensam syn på vart man ska och vad man vill uppnå
  • Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete