Mari Hagborg Lorentzon

Avdelningschef fritid
Varbergs kommun

Nyligen öppnades Varbergs nya sport-och fritidsanläggning ”Pingvinen”. Det är en stor anläggning. Bad, ishall, gym och café – allt under samma tak. Badet knyts samman med en befintlig ishall till en sammanhängande idrottsanläggning som blir en del i ett större idrottskluster. En ny mötesplats för motion, hälsa och lek. Utvecklingen av sport- och fritidsanläggningen har letts av Varbergs kommun i nära samarbete med medborgare och föreningsliv med en tydlig politisk vilja om att anläggningen ska tillgodose Varbergsbornas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur man lyfter badanläggningsplanering till en del av samhällsplaneringen och hur man genom en god planering samt lyckad byggnation i partnerskap, har skapat en anläggning för många målgrupper. ”Pingvinen” färdigställdes i september 2021 och kommer att drivas av en privat driftsoperatör baserat på ett nära samarbete med kommunen.Mari är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
19 januari

11:45
Planering och byggnation av bad- och multianläggning för att möta många målgruppers behov och önskemål –framtidens mötesplats för motion, hälsa och lek
  • Förnyelse och utveckling av idrottsområde – från tidig planering till byggnation av bad- och ishall
  • Bakgrund – vilka behov såg vi finnas och varför gör vi denna satsning?
  • Delaktighetsprocess i ett tidigt skede – så har vi skapat samverkan, dialog med föreningslivet och medborgarengagemang för en mer träffsäker planering
  • Smarta kombilösningar för bad- och ishall och samutnyttjande – så ökas möjligheterna till lokaleffektivitet och att tillgodose olika målgruppers och föreningars behov
  • Verksamhet och drift – en framåtblick! Så lägger vi upp vårt samarbete med privat driftoperatör för att säkerställa en god verksamhet och en attraktiv badanläggning