Maria Kallberg Khanahmadi

Ph D och universitetslektor
Mittuniversitetet

Maria Kallberg Khanahmadi är universitetslektor i Arkiv- och informationsvetenskap och forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationssystem och -teknologi samt i Forum för Digitalisering, Mittuniversitetet. Maria har avslutat sin doktorsexamen vid Mittuniversitet. Hon har förutom Fil. Dr. examen, en Fil. Lic. examen i data och systemvetenskap samt en Fil. Kand. examen i Arkiv och Informationsvetenskap. Maria har även varit verksam som chef i offentlig sektor och där ingått i flera projekt. Marias forskningsintresse är kompetensfrågor/professionsfrågor, relationen arkiv, informationsförvaltning och informationssäkerhet.Maria är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
9 februari

09:10
Framtidens arkiv och informationsförvaltning – processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv
  • Framgångsrika strategier och arbetssätt för en effektiv och säker informations- och arkivhantering i den digitala förvaltningen – vad kan det vara i praktiken?
  • Organisation och roller för en väl fungerande informationsförvaltning – att bygga framtidens arkivverksamhet i en alltmer digitaliserad förvaltning
  • Informationsförvaltning som ett myndighetsgemensamt utvecklingsprojekt – att skapa en gemensam färdväg och arbeta mot gemensamma mål
  • Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv där funktionerna registratur, arkiv, informationssäkerhet och dataskydd arbetar mot ett och samma mål
  • Vikten av metodutveckling, förankring, kompetensutveckling att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt
  • Lärdomar och erfarenheter från Region Gävleborgs införande av processorienterad informationskartläggning