Maria Rimbe

Verksamhetsutvecklare
Västerås stad

Samverkansutmaningen i organisationer blir tydlig i skarpa effektiviseringsprojekt såsom uppdrag om att nå en effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess genom digitalisering. Det handlar om att skapa sig en gemensam bild av nuläge och framtid vad gäller digital mognad och därefter leda samt samordna arbetet mot målbilden. I Västerås stad startade man år 2019 projektet ”Tillsammans för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess” som bestod av nyckelpersoner från stadsbyggnadsförvaltning, teknik- och fastighetsförvaltning, miljö- och hälsoskyddsförvaltning och stadsledningskontor. Projektet resulterade i en samverkansorganisation som sedan dess har arbetat för en effektiv och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess över förvaltningsgränser. Björn Anderfjäll och Maria Rimbe delar med sig av inspirerande erfarenheter från tiden som gått! Du får också höra om Västerås stads pågående arbete med implementering av ett digitalt projektverktyg som ska bidra till en enklare och smidigare informationshantering.Maria är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
20 oktober

15:05
Samverkan i samhällsbyggnadsprocesser - så skapar du en organisation för en sammanhållen och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess där man arbetar mot en gemensam framtidsbild
  • Förändringsresan – så blev digitaliseringen en draghjälp till förvaltningsövergripande samverkan kring utveckling av en effektivare samhällsbyggnad
  • Strategiska val – personal- och tidsresurser, mandat och beslutanderätt, utveckling och implementering av ett gemensamt digitalt projektverktyg
  • Hur översätter du inriktningsmål för digitalisering till konkreta handlingsplaner på förvaltningsnivå?
  • Hur tar du fram en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ser till att arbetet är samordnat?
  • Hur säkerställer projektorganisationen att verksamheterna uppfyller krav på säkerhet, juridik, teknik, ekonom och användarnytta i digitaliseringsarbetet?
  • Lärdomar och erfarenheter från införandet av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – vad blev effekterna i verksamheterna?