Maria Westberg

Kommunsekreterare
Enköpings kommun

Hur hanterar man utmaningen med den digitala omställningen i praktiken? Hur få med sig olika professioner i förändringsresan?Hur översätta visioner och planer om en förnyad ärendeprocess till praktiskt genomförande? Maria är kommunsekreterare i Enköpings kommun och har varit med från början i utvecklandet av en ny digital ärendeprocess för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En förändringsresa som inte minst påverkar registratorns arbete där yrkesrollen måste tydliggöras och registratorns viktiga kompetens lyftas fram.Maria är med som talare på konferensen
Dag 1

14:05
Hur ordning och reda i ärendeprocessen kan bli en katalysator för att utveckla nya arbetssätt och stärka registratorns yrkesroll
  • Hur vi har gått från ostrukturerade arbetssätt till tydliga processer och rutiner inför införandet av en digital ärendeprocess
  • Så förändras registratorns och nämndsekreterarens roll och arbetssätt
  • Hur vi har gjort medarbetarna delaktiga i kartläggning och utformning av processerna för att nå målen om en långsiktigt hållbara och effektiva arbetssätt
  • Så tydliggör vi registratorns viktiga roll och kompetens i den digitala förvaltningen för att stärka och utveckla temat av registratorer