Martin Gråfors

Pedagogisk samordnare
Botkyrka kommun

I föreläsningen möter du Martin Gråfors från Botkyrka kommun som berättar om kommunens satsning på byggnation och utveckling av framtidens förskolemiljöer. Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för pedagogisk lärmiljö som omfattar fysisk, social och pedagogisk miljö och som ska bidra till likvärdig utbildning av hög kvalitet i samtliga kommunala förskolor. Samtidigt görs en stor satsning på byggnation av förskolor i kommunen. Förskolorna utvecklas till att ha inspirerande lärmiljöer som erbjuder en mängd möjliga revirgränser för barnen att känna sig trygga i och utmana. I förskolehuset är gränsen mellan varje del i lokalen markerad med olika materialval så att barnen på ett pedagogiskt sätt kan förstå hur huset är uppbyggt. I utformningen av lärmiljöerna inne och ute har man använt de allra senaste tankarna och idéerna om hur barn ska ges möjlighet att utvecklas och att få så många nya och spännande intryck som möjligt.Martin är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

10:10
Att framgångsrikt utveckla framtidens förskola och dess lärmiljöer för att möta upp mot dagens och morgondagens behov
  • Riktlinjer för pedagogisk lärmiljö i förskolan – att utveckla en fysisk, social och pedagogisk miljö som bidrar till likvärdig utbildning av hög kvalitet
  • Vilken lärmiljö förväntas barnen att möta i sin förskola?
  • På vilket sätt kan de pedagogiska lärmiljöerna spegla förskolans demokratiska värden?
  • Hur kan lärmiljöerna möjliggöra relationer mellan barn och mellan barn och personal?
  • Hur kan en förskola och dess miljö bejaka barnen på skilda sätt och med hjälp av varierande material?
  • Samspel mellan inne- och utemiljöer – helheten som nyckel till att erbjuda en god pedagogisk miljö
  • Lärdomar, erfarenheter och insikter utifrån två nybyggda förskolor