Martin Nilsson

Planeringsledare, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgs stad

Den fysiska inne- och utemiljön påverkar äldre personers hälsa och välbefinnande. Framtidens vård- omsorgs- och boendemiljöer bör därför utformas och planeras utifrån vetenskaplig grund. Strategiskt beslutsfattande inom organisationen är därtill avgörande för ett kvalitetssäkrat resultat. Det innebär bland annat att yrkesgrupper som planerar miljöerna använder evidensbaserade planerings- och utvärderingsmetoder. Det handlar exempelvis om att utforma miljöer som erbjuder valmöjlighet till inne- eller utevistelse samt att se utemiljön som ett komplement till innemiljön vid genomförande av vård-, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser. Verksamhet utomhus ställer krav på utemiljöns utformning både ur äldre- och personalperspektiv samt krav på orienterbarhet mellan inne- och utemiljö. I boken Vård, omsorg och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya perspektiv (Studentlitteratur, 2022) finns mycket av det innehåll som lyfts fram under föredraget. Under föreläsningen får du lyssna till: Susanna Nordin, med dr. och universitetslektor i omvårdnad, Högskolan Dalarna, Madeleine Liljegren, doktorand i vårdvetenskap och arkitektur, leg. fysioterapeut, specialist i äldres hälsa och masterexamen i landskapsarkitektur, Göteborgs universitet/Chalmers samt Martin Nilsson, planeringsledare, Fastighetsenheten, Kvalitet och utveckling, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs stad.Martin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
24 maj

09:10
Hälsofrämjande inne- och utemiljöer för vård, omsorg och rehabilitering av äldre – aktuell forskning och praktisk tillämpning
  • Senaste forskningen om fysiska vård-, omsorgs- och boendemiljöer för äldre – utveckling på vetenskaplig grund
  • Hur påverkar den fysiska miljön äldres hälsa och välbefinnande?
  • Vad kännetecknar en personcentrerad vård-, omsorgs- och boendemiljö?
  • Vård-, omsorgs- och rehabiliteringsmiljö som helhet – inomhus och utomhus
  • Så utvecklar du en trygg och hälsofrämjande utemiljö som ger de äldre valmöjligheten att vistas inne eller ute
  • Hälsofrämjande utemiljöer anpassade för verksamhet utomhus – så utformar du utemiljön för att möjliggöra vård-, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser utomhus
  • Måltidsmiljöer inomhus och utomhus
  • Vad krävs av innemiljöns utformning för att äldre personer lättare ska hitta till och från boendets utemiljöer?
  • Goda exempel: strategisk planering inför nybyggnation eller renovering av vård- och omsorgsboende för äldre – stöd i beslutsfattandet