Martin Nilsson

Planeringsledare Äldreboendesamordning Göteborg
Göteborgs stad

Kaggeleds äldreboende i Göteborgs stad planerades och byggdes som ett särskilt boende för äldre med somatiska funktionsnedsättningar. Därefter har målgruppen för boendet förändrats och i dagsläget är det äldre personer med demenssjukdom som bor på boendet, vilket har medfört att boendemiljön inte är anpassad för den nya målgruppen. Under anförandet kommer, enhetschef Minna och planeringsledare Martin, att berätta om ett projekt med syfte att anpassa en befintlig boendemiljö så att den bättre fungerar för en målgrupp med kognitiv funktionsnedsättning. Särkilt fokus har lagts på utemiljöerna. Projektet blev mycket lyckat och har bidragit till ökad kunskap och möjlighet att på ett evidensbaserat och strukturerat sätt skapa hälsofrämjande utemiljöer vid framtida ny- och ombyggnation i staden.Martin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

11:35
Hälsofrämjande utemiljöer för äldre – lyckat projekt som blir vägledande för Göteborgs stads ny- och ombygnationer
  • Hur kan vi ta reda på vad hyresgästerna ser som positivt i sin boendemiljö?
  • Hur planerar och designar du hyresgästernas utemiljö så att den leder till ökat välbefinnande?
  • Hur behöver utemiljön utformas för att den ska stödja ett hälsofrämjande förhållningssätt hos personalen?
  • Vad krävs av inomhusmiljöns utformning för att hyresgäster med kognitiv funktionsnedsättning lättare ska kunna hitta till och från boendets utemiljö?