Mats Johansson

Enhetschef
Region Skåne

Region Skåne centraliserade diarieföringen 2014. Under senare år har Region Skånes diarium försökt att nå ut med frågor om diarieföring i den stora organisationen. Slutsatsen är att det finns ett överraskande stort intresse för frågorna, och en stor vilja att göra rätt. Utmaningen ligger i att kommunicera på ett sätt som når fram, och skapa styrdokument som är användbara för verksamheten på alla nivåer. Om hur det arbetet bedrivs berättar Enhetschef Mats Johansson. Mats kom till Region Skåne 2017 från Malmö tingsrätt, där han var chef för en enhet som hanterade både Registratur och arkiv.Mats är med som talare på konferensen
Dag 2

11:10
Hållbara och effektiva arbetssätt och rutiner för kvalitativ registratur
  • Vikten av att lyssna till registrators yrkeskunskap vid systemutveckling och utveckling av rutiner
  • Hur bör en organisation arbeta för att skapa bra rutiner för kvalitativ informationshantering från registrering till arkivering?
  • Vilka styrdokument behövs i en organisation av Region Skånes karaktär?
  • Så har vi försökt skapa en bra mix av kompetenser för framgångsrik samverkan och tydliga roller inom organisationen
  • Så försöker vi arbeta proaktivt för att kunna tillgodose serviceönskemål och för att öka kunskapen om frågor kring diarieföring/registrering i organisationen som helhet