Matti Skoog

Professor
Åbo Akademi

Intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att organisationen når målen för verksamheten och att resurser används på bästa sätt för att uppfylla uppdraget med så hög kvalitet som möjligt. Men hur kopplas ekonomistyrningen ihop med verksamhetsplanen och hur kan man skapa en överblick av alla olika krav, behov, mål och möjligheter som genereras i olika processer för att på sätt förflytta verksamheten i önskad riktning? Mätning, kontroll och ordning och reda är viktigt, men den integrerade verksamhetsstyrningens primära roll är av kommunikativ och stödjande art och drivs framåt genom pedagogiska processer. Det vill säga, syftet är att främja förståelse och mobilisera framtida handling. Under denna föreläsning kommer du att få nya infallsvinklar och konkreta exempel på hur ekonomi- och verksamhetsstyrningen kan situationsanpassas för att undvika inlåsningseffekter, onödig administration, frustration och misstroende mellan organisationens medarbetare. Matti Skoog, professor vid Åbo Akademi & docent vid Stockholms universitet. Matti är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer. Matti har skrivit ett flertal böcker, bokkapitel och artiklar inom området ekonomi/verksamhetsstyrning. Han har också mångårig internationell erfarenhet genom de forsknings- och utvecklingsprojekt han deltagit i och drivit i relation med olika organisationer i olika länder i Europa, Australien, Japan och USA.Matti är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

15:30
Integrerad verksamhetsstyrning för utveckling och förbättring i en föränderlig omvärld
  • Hur skapas tillit och en tätare koppling mellan ekonomi- och verksamhetsplanering och uppföljning av dessa planer i praktiken?
  • Hur kan planerings- och budgetprocessen utvecklas för att bli kostnadseffektiv och ändamålsenlig i en komplex organisation och snabbrörlig omvärld?
  • Hur kan målstyrning och arbete med nyckeltal och indikatorer göras relevant och motiverande för organisationens medarbetare?