Mattias Qviström

Professor i Landskapsplanering SLU
Uppsala

Mattias Qviström är professor i Landskapsarkitektur, särskilt Fysisk planering, vid Institutionen för stad och land, SLU i Uppsala. Hans forskning belyser samspelet mellan den fysiska planeringen och (stads)landskapets utveckling. Rekreationsplanering, urban rekreation och urban natur, har varit viktiga teman i hans forskning det senaste decenniet, liksom arvet efter gårdagens planering. Ett av hans pågående projekt, ”Välfärdens landskap”, skildrar hur idéer om social och rumslig rättvisa materialiserades i rekreationsplaneringen under främst 1960- och 70-talen och betydelsen av detta arv för dagens planering. Andra projekt har studerat motionslöpning (historiskt och med kvalitativa studier av dagens motionärer) samt dagens fritidsplanering på kommunal nivå.Mattias är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

10:55
Planering för fysisk aktivitet i staden – för ökad folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling
  • Hur kan vi arbeta på nya sätt för att möjliggöra rörelse och en aktiv livsstil genom fysisk planering av staden?
  • Vilken roll kan stadslandskapet spela för att gynna en ökad fysisk aktivitet?
  • Vad kan vi lära från tidigare planering för en rättvis tillgång till fysisk aktivitet?