Mia Chaib

Stabschef lokalplanering, socialförvaltningen
Jönköpings kommun

Jönköpings kommun rankas som en av Sveriges bästa äldrekommuner där man har ett varierat utbud av mellanboendeformer och särskilda boenden. Äldres förutsättningar, möjligheter och behov finns tydligt med i stadsplaneringen och i utvecklingen av särskilda boenden. I takt med att kommunen växer så ökar behovet av platser inom särskilda boenden, där kommunen har utvecklat sitt strategiska arbete med ekonomi, politik och boende- och lokalplanering för att möta framtida behov. Under denna föreläsning berättar Mia om utvecklingen av fastighetsbeståndet med de äldre i fokus. Jönköpings kommun har genomfört ett grundligt utredningsarbete kopplat till prognostisering av kommuninvånarnas behov av särskilda boenden samt bedömning av befintliga lokalers kapacitet. Utifrån ett samarbete med äldre, anhöriga och intresseföreningar samt forskning och studiebesök har kommunen tagit fram ett ramprogram för särskilda boenden som ligger till grund för kommande byggnationer. Lyssna till intressanta erfarenheter om arbetat bakom det nyligen framtagna ramprogrammet och planerade byggnationer.Bonusmaterial på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

Strategisk boende- och lokalplanering för att möta framtida behov – med de äldres i fokus
  • Förnyelse och utveckling av attraktiva och funktionella särskilda boenden – från tidig planering till byggstart
  • Att få behov och ekonomi att gå ihop – smart planering av bostads- och lokalresurser för att möta framtida behov
  • Så arbetar vi strategiskt och systematiskt med ekonomi, politiska beslut och särskilda boenden – modell för att underlätta det förvaltningsgemensamma arbetet
  • Hur vi arbetar med att effektivt inventera det befintliga fastighetsbeståndet och dess behov av anpassning
  • Så säkerställer vi att rätt beslut tas gällande behovet av nybyggnation av särskilda boenden
  • Framtidsinriktade särskilda boenden med fokus på livskvalitet och att skapa ett hem – presentation av Jönköpings nya ramprogram för särskilda boenden