Mikael Iselow

Utvecklingsledare
Göteborgs stad

Hållbarhet, funktionalitet och delaktighet har varit grundpelare när Göteborgs stad har tagit fram en modell för hur stadens förskolor kan byggas för att fungera på bästa sätt för både barn, personal och förvaltare. Modellen för förskolor gör att tiden från beställning till färdig byggnad blir kortare och att det blir lättare att beräkna kostnaderna. Sommaren 2019 blir den första modellförskolan färdigbyggd: ”Förskolan Grönskan”. Mikael är utvecklingsledare på lokalförvaltningen i Göteborgs stad och berättar om det gedigna dialogarbete som pågått under framtagandet av modellförskolan ”Grönskan”. Förskolan har framtidsinriktade lärmiljöer samt en ekologisk profil med en grön utemiljö där barnen kan bygga kojor och själva skapa sina lekar med naturen som lekredskap. Förskolan byggs även med gröna tak.Mikael är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

09:10
Dialog och medskapande som grund för effektivare förskolebyggnation i Göteborg
  • Att bygga en förskola baserat på förskolans läroplan och styrdokument
  • Vikten av olika former för dialog och förankring för att få med sig alla på tåget
  • Att få till en lyckad planeringsprocess genom verktyg för delaktighet och dokumentation
  • Modellförskola i Göteborg – ett effektivare sätt att planera och bygga förskola på – exempel förskolan ”Grönskan”