Monika Wendleby

Jurist, verksamhetsutvecklare
Passacon AB

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat mångårig erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från Regeringskansliet. Monika har haft flera roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har hennes arbete främst rört dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kommuner, regioner och statliga myndigheter med olika GDPR-frågor, bland annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker. Monika har också utkommit med en digital lagkommentar till NIS-förordningen.

Monika är en mycket uppskattad föreläsare, kursledare och moderator.Monika är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
12 oktober

11:00
Så hanterar du olika regelsystem i dagens allt mer digitala samhälle – GDPR, OSL, NIS-lagen, säkerhetsskyddslagen och öppnadata-lagen
  • Den nya öppnadata-lagen trädde i kraft i augusti i år – vad innebär den och hur ska den tillämpas?
  • Vad är en allmän handling och hur ska utlämnandet hanteras?
  • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar – hur förhåller sig reglerna till GDPR och öppnadata-lagen?
  • Ökad öppenhet och insyn för allmänheten – hur lever du upp till en rättssäker offentlighetsstruktur i öppnadata-lagens tidevarv?
  • Hantering av registrerades rättigheter? Hur förhåller sig registerutdrag till begäran om utfående av allmän handling? Arkivlagens bevarandekrav till GDPR:s krav på radering
  • Informationssäkerhet och regelverk kopplat säkerhet i digital informationshantering – GDPR, NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen