Nina Bodegren

Fritidspedagog och utvecklingsledare fritidshem
Katrineholms kommun

I Katrineholms kommun görs stora satsningar på att utveckla kvalitet och likvärdighet i kommunens alla fritidshem. Sedan 2014 arbetar fritidshemutvecklare i bildningsförvaltningen med uppdraget att identifiera och säkerställa framgångsfaktorer för fritidsverksamheten som gynnar och stimulerar elevernas måluppfyllelse. Syftet med kvalitetsarbetet är att bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna och säkerställa en hållbar, likvärdig och kvalitativ utveckling för fritidshemmen i hela Katrineholms kommun. På denna föreläsning får du ta del av hur detta projekt organiserats, vilka utmaningar man stött på längs vägen, viktiga framgångsfaktorer och vilka resultat man kommit fram till hittills. Du kommer dessutom att få ta del av praktiska verktyg och metoder som blir användbara i ert egna utvecklingsarbete på hemmaplan.Nina är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
Dag 1

11:00
Så säkerställer vi en likvärdig och kvalitativ fritids- hemsverksamhet i hela kommunen
  • Hur skapas en likvärdig och adekvat fritidshemsutbildning utifrån elevernas behov och intressen?
  • Hur kan vi tydliggöra roller, kompetens och uppdrag i samverkan mellan fritids/f-klass/skola för större helhetssyn kring eleven och högre måluppfyllelse?
  • Att synliggöra elevernas utveckling och lärande – gemensam arbetsplan med fokus på de icke-kognitiva förmågorna
  • Hur kan man mäta elevernas utveckling på fritids? – Verktyg för utvärdering och likvärdighet kring bedömningen på fritids
  • Så jobbar vi för att öka den digitala kompetensen och användandet av digitala verktyg som en del av ett lustfyllt lärande på fritids