Nina Gustafsson Hassaine

Projektutvecklare
Uppsala parkerings AB

Nina har lång erfarenhet av samhällsplanering. Hon har utvecklat kommunens arbete med att se parkering som styrmedel för hållbar stadsutveckling. Hon har varit med och startat upp det kommunala parkeringsbolaget och idag utvecklar och driver hon innovativa affärslösningar som främjar hållbar mobilitet i parkeringsbolagets mobilitetshus.Nina är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

14:50
Rosendal – en ny stadsdel där gemensamma mobilitetstjänster och hållbart resande står i fokus
  • Hur utveckla god samverkan mellan involverade aktörer i skapandet av en ny stadsdel?
  • Så skapar vi gemensamma mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster för framtidens hållbara stad
  • Så utvecklade vi unika samverkansformer för etablering av en gemensam öppen mobilitetspool, med olika typer av fordon, placerade både i de gemensamma mobilitetshusen och de egna fastigheterna