Oscar Arnell

Jurist och Senior manager
PwC

Oscar Arnell har lång erfarenhet som jurist och chef inom kommunal verksamhet. Oscar är idag ansvarig för offentlig rätt inom PwC legal services. Oscar arbetar med rådgivning till kommuner och regioner samt utbildning inom främst kommunalrätt, förvaltningsrätt och bolagsrätt.Oscar är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 1

09:40
Juridiken och regelverket som styr ditt nämndadministrativa arbete, ärendeberedningen och sammanträden

Det är viktigt att du som kommun- eller nämndsekreterare håller dig uppdaterad kring juridiken som styr ditt arbete för att kunna säkerställa en rättssäker och korrekt nämndadministration. I detta fördjupningspass får du uppdatera dina kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen och hur lagstiftningarna påverkar det nämndadministrativa arbetet. Du får svar på hur du ska tolka lagstiftningen, hur lagstiftningen utvecklas utifrån aktuell rättspraxis och hur regelverket påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Fördjupningspasset tar bland annat upp:

Kommunallagen

  • Effektiv hantering av delegationsbeslut – innebär ändringarna i nya KL en förenkling?
  • Måste du tänka om eller ändra hanteringen av verkställande av beslut och får du verkställa innan justering?
  • Valbarhetens upphörande – hur hanterar du fördröjningen som följer av den nya regeln?

Förvaltningslagen

  • Hur påverkas du av de allmänna kraven på ärendehandläggning?
  • Hur kan du visa att ett ärende handläggs med rättsligt stöd och bygger på saklighet, objektivitet och proportionalitet?
  • Måste du ge tillgång till tolk eller tillgänglighetsanpassa handlingar i ärenden som inte är klassisk ”myndighetsutövning”?

Offentlighet- och sekretesslagen

  • Hur hanterar du information när förtroendevalda sitter på flera stolar? Särskilt kombinationen mellan styrelse, nämnd och bolag
  • Remisser av koncept eller förslag till beslut som lämnas mellan styrelser eller nämnder – blir de allmänna handlingar eller kan du i beredningen kvarhålla dem som så kallade ”mellanprodukter”?
  • När kan det finnas betydande hinder mot att lämna ut en allmän handling? Uppdatera dig kring ny praxis som ger vägledning kring när sådana omständigheter kan föreligga