Outi Sjölund

Enhetschef för planering och uppföljning
Karolinska Institutet

Intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att lärosätet når målen för verksamheten och att resurser används på bästa sätt för att uppfylla uppdraget med hög kvalitet. Men hur kopplas internstyrningen ihop med verksamhetsplanen och hur kan man skapa en överblick av alla olika krav, behov, mål och möjligheter som genereras i olika processer för att på sätt förflytta verksamheten i önskad riktning? Outi Sjölund är enhetschef för planering och uppföljning och har tidigare bl.a. arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionen. Peter Brander arbetar som verksamhetscontroller inom organisation och ledning på Karolinska Institutet och brinner för verksamhetsnära strategiutveckling och analys med fokus på vad som döljer sig bakom siffror och mätvärden. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur Karolinska Institutet utvecklar sina processer för internstyrning och kontroll och hur de knyter samman dessa med verksamhetsplanering och uppföljning för att samordna och skapa riktning i strategiska beslut på alla organisatoriska nivåer.Outi är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

15:30
Internstyrning och kontroll – att utveckla processer för en effektiv styrning och uppföljning mot verksamhetsmål
  • Vad är viktigt för att skapa goda förutsättningar för väl fungerande processer inom intern styrning och kontroll kopplat till ekonomi och redovisning?
  • Hur kan vi utveckla processer för internsyrning och kontroll så att kvalitetssystem, riskanalys och verksamhetsplan hänger samman?
  • Så utvecklar vi vår process för riskanalys – KI:s årshjul för den myndighetsövergripande riskhanteringen
  • SUHF-modellen – så skapas en enhetlig tillämpning för en tydligare och mer transparent redovisning
  • Hur skapas balans mellan tillit och uppföljning som ändå säkerställer en betryggande internstyrning och kontroll?