Ove Axelsson

Konsult
Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB

Ove har 25 års erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och har arbetat som såväl kommunsekreterare som kvalificerad utredare i kommuner. Han har också under 11 år arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, konsult och utbildare. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Han har också genomfört ett stort antal specialanpassade utbildningar kring sammanträdesteknik och protokollskrivning. Genom sin bakgrund har han stor förståelse för såväl förvaltningens som politikens olika roller.Ove är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2020
Dag 1

09:40
Kommunal nämndadministration i teori och praktik – med fokus på de utmaningar och frågor som du som deltagare har

Nämndsekreteraren är navet som i princip all nämndadministration snurrar kring, allt ifrån insamling av ärenden, beredning, sammanträden och protokollskrivning till expediering. Ett annat område som det är viktigt med kunskaper i är vad som gäller rörande offentlighetsprincipen och hur vi ska hantera våra handlingar för att tillgodose lagens krav på transparens och insyn i den offentliga förvaltningen.

En viktig roll är att stötta såväl ordföranden som hela nämnden i olika juridiska frågor som kan uppstå. Det här passet fokuserar på de delar i kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen som har betydelse för nämndsekreteraren i dennes profession.

Ur innehållet

Kort om sammanhangen i den kommunala juridiken – hur sitter det ihop?

 • Grundlagar
 • Generella lagar
 • Speciallagstiftningen

Genomgång av den kommunala organisationen och dess former från fullmäktige till enskilda medarbetare
I det ingår gemensamma nämnder, kommunalförbund, kommunala bolag, regioner, avtalssamverkan mellan olika organ m.m.

 • Hur kan kommuner och regioner organisera sig?
 • Vilka organ måste finnas och vilka organ kan man inrätta?

Allmänna kompetensen – vad får, och vad får inte, kommuner och regioner ägna sig åt?

 • Lokaliseringsprincipen
 • Likställighetsprincipen
 • Rätten att ta ut avgifter
 • Självkostnadsprincipen
 • Förbud att ge understöd till enskilda
 • Förbud att driva spekulativa företag
 • Förbud mot retroaktiva beslut

Roller och ansvar

 • Fullmäktiges ansvar
 • Nämndens ansvar
 • Styrelsens ansvar
 • Den enskilde ledamotens ansvar
 • Förvaltningens ansvar

Fullmäktiges uppgifter

 • Vilka frågor ska behandlas av fullmäktige?
 • Vilka frågor anses vara av principiell betydelse eller av större vikt?
 • Vem avgör om ett ärende ska behandlas av fullmäktige?

Styrelsens speciella uppgifter

 • Uppsiktsplikten – vad innebär den?
 • Har styrelsen någon makt över nämnderna?
 • Styrelsens roll i beredning inför fullmäktige

Nämndernas uppgifter

 • Var regleras nämndens uppgifter och vilka är de?

Utskottens uppgifter

Ledamöter och ersättare i nämnder/styrelse respektive utskott

 • Vem är valbar?
 • Hur väljs ledamöter och ersättare i styrelse/nämnd respektive utskott?
 • När kan en förtroendevald avsättas?

Jäv

 • Vem kan vara jävig?
 • Vilka är jävsgrunderna?
 • I vilka situationer är det viktigt att beakta jävsreglerna
 • När kan en tjänsteperson vara jävig?
 • Hur hanterar man en jävsituation under ett sammanträde?

Reglementet – vad har det för betydelse?

Intern kontroll – vad är det och varför ska det finnas?

Delegation– vad innebär det och hur skall det hanteras?

 • Till vem/vilka kan beslutsrätten delegeras?
 • Anmälan av beslut – hur, vad och varför?
 • Brådskande beslut

Sammanträdet

 • Vikten av en bra beredning
 • Beredningstvång – finns det ett sådant?
 • Sekreterarens roll under sammanträdet
 • Vad kräver lagen av protokollen?

Revisorernas roll

 • Ansvarsfrihet – vem beslutar och vilka konsekvenser kan ej beviljad ansvarsfrihet innebära?

Laglighetsprövning

 • Vem kan överklaga kommunala beslut?
 • Skillnad på överklaganden enligt kommunallagens regler och förvaltningslagens regler och när ska de olika regelverken tillämpas?

Hantering av handlingar utifrån regelverken i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen

 • Handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen
 • När blir en handling allmän?
 • Vad måste diarieföras?

Avbrott görs för lunch och för- och eftermiddagskaffe