Ove Axelsson

Konsult
Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste

Ove Axelsson är konsult på Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste. Företaget består av Ove Axelsson som är förvaltningssocionom och har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Ove har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. Ove har därutöver mångårig erfarenhet som certifierad kommunal yrkesrevisor, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PwC. Han har hållit över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan. Ove har också varit uppdragsledare för ett stort antal revisions- och rådgivningsuppdrag. Erfarenheten innebär stor förståelse för, och kunskap om, villkoren för såväl politikens som förvaltningens olika roller och ansvar. Ove har erfarenhet och kunskap om det viktiga samspelet mellan politiken och förvaltningsorganisationen samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik.Ove leder Presidieutbildning
Tisdag 1 juni

09:00
Presidieutbildning med fokus på rollfördelning, beredningsarbetet och sammanträdesteknik

Denna utbildning ger dig kunskap om de lagar som styr det politiska uppdraget och presidiet samt förfarandet kopplat till beredningsprocessen, allt från initiering av ärenden, beredning, verkställighet och uppföljning. Du får också ökade kunskaper om roller och ansvar kopplat till fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, utskotten samt ordföranden.

Ett viktigt område är sammanträdesteknik, förfarandet innan, under och efter mötet samt lagarna som styr sammanträdet och protokollen. Under utbildningen får du chans att gå in på djupet på dessa frågor.

Under dagen fokuserar vi på de utmaningar och frågor som du som deltagare har där innehållet anpassas efter dina behov och de frågor som du skickar in i förväg.

Ur innehållet

Roller och ansvar

 • Fullmäktiges uppgifter
 • Styrelsens roll och ansvar
 • Nämndernas roll och ansvar
 • Utskottens uppgifter
 • Ordförandens roll
 • Rollfördelning mellan politik och förvaltning – vem gör vad?
 • Hur få ett bra samarbetsklimat mellan politik och förvaltning?
 • Den enskilde förtroendevaldes ansvar
 • Förvaltningens roll och ansvar

Beredningsprocessen

 • Initiering av ett ärende (vem, vad, hur?)
 • När kommer politiken in i processen?
 • Vem bestämmer/prioriterar vilka ärenden som ska beredas?
 • Ordförandens roll i beredningsprocessen
 • Förvaltningens roll i beredningsprocessen
 • Vem eller vilka bereder ärenden?
 • Kvalitetskrav på, och utformning av beredningsunderlagen
 • Avstämning mot fastställda mål- och policydokument
 • Tidsplan för beredningsarbetet
 • Mallar
 • Uppföljning av beslut

Sammanträdesteknik

 • Nämndsekreterarens roll
 • Hur får man ett bra samarbete mellan ordföranden och sekreterare?
 • Sammanträdesteknik (yrkanden, propositionsordning, kontrapropositioner, omröstningar, bordläggning, återremiss
  m.m.)
 • Närvarorätt på sammanträdet
 • Ersättarens tjänstgöring
 • Lagens krav på protokollen
 • Hur skriver man bra protokoll?
 • Vem kan vara jävig och hur hanteras det?
 • Delegationer och hantering av sådana beslut
 • Reservationens betydelse
 • Protokollsanteckningar
 • Ej delta i beslut
 • Justering
 • Vem kan överklaga beslut och hur går det till?

Avbrott görs för lunch och för- och eftermiddagskaffe