Per Eneroth

Gatuchef
Lunds kommun

Gatu- och trafikavdelningen ansvarar för stor del av det strategiska arbetet med hållbart resande i Lunds kommun. Avdelningen har bl a byggt spårväg, utvecklat cykelvägnätet och tar hand om alla gator, banor och torg i kommunen. Innan Per kom till Lund 2014 var han konsult inom trafikplanering och arbetade både i Sverige och utomlands. Lund är en av Sveriges ledande kommuner inom hållbar mobilitet sedan 1999.Per är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

13:40
Hållbart resande och gröna färdalternativ – exempel på smarta transportlösningar som bidrar till goda stadsmiljöer
  • Vad uppmuntrar till grönare transportalternativ och vilket underlag kan vi utgå från för att utveckla attraktiva hållbara färdsätt?
  • Strategisk planering för hållbar, bekväm och säker framkomlighet i befintlig infrastruktur och vid nybyggnation
  • Så kan man snabba upp omställningen till en mer klimatsmart mobilitet genom åtgärder som främjar gång, cykel och kollektivtrafik samt utbyggnad av laddinfrastruktur