Pernilla Matsson

Stadsarkivarie
Norrköpings kommun

Pernilla Matsson är stadsarkivarie i Norrköpings kommun. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som arbetsledare och chef i statlig, regional och kommunal arkivverksamhet och har de senaste fem åren arbetat som stadsarkivarie och chef för Norrköpings stadsarkiv. Fokus för Pernillas arbete har alltid varit att arbeta brett i en organisation; strategiskt men samtidigt ha ett verklighetsförankrat fokus för att levandegöra arkivfrågorna i verksamheten.Pernilla är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

15:25
Organisation och process för framtidens informations- och arkivhantering
  • Organisation och process för informationshantering utifrån perspektiven arkiv, registrering, dataskydd och informationssäkerhet – tillsammans är vi starka
  • Tydligare roller och ansvar för informationshantering genom informationshanteringsgrupp och informationssamordnare
  • Hur du uppnår du en effektiv och rättssäker informationshantering genom nya arbetssätt för informationskartläggning och klassificering