Peter Brander

Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Människor i Sverige tillbringar större delen av sin tid inomhus och därför har inomhusmiljöns kvalitet stor betydelse för deras hälsa och välmående. Brister i inomhusmiljön kan ge utbredda hälsobesvär som i sin tur kan medföra betydande samhällsekonomiska kostnader. För att kunna främja en god inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till följd av utbredda hälsobesvär finns det skäl att förbättra och ta fram ny kunskap inom området. Boverket har fått i uppdrag att förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Syftet med uppdraget är att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas. Under denna föreläsning kommer Peter Brander att ge dig metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön. Peter har lång erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.Digitalt bonusmaterial på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023

Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
  • Vilka är de vanligaste bristerna i byggnaders inomhusmiljö?
  • Så tar du reda på den bakomliggande orsaken till varför människor mår dåligt i en lokal?
  • Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för att utreda problem med inomhusmiljön
  • Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga för att åtgärda dem?
  • Möjligheternas byggregler – ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler
  • God inomhusmiljö för alla – hur ökas medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas?