Peter Karlsson

Leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi
Besiva AB

Peter arbetar bland annat med handledning, utbildning och organisations- och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd. Peter var även en av de första i Sverige med att implementera det forskningsbaserade förhållningssättet skolövergripande positivt beteendestöd (SWPBS) i svensk skola. Peter är författare till boken Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys, samt boken Positivt beteendestöd i omsorg och skola som kommer på Natur & kultur i augusti.Peter är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

11:20
Positivt beteendestöd i skolan – arbeta strukturerat med hälsofrämjande insatser för att förebygga psykisk ohälsa och normbrytande beteenden
  • Hur kan vi organisera skolmiljö och bemötande för att stötta elever med psykisk ohälsa och förebygga normbrytande beteenden?
  • Hur kan vi identifiera elever i behov av mer riktade åtgärder och säkerställa att de får insatser på rätt nivå?
  • Hur kan skolan mäta sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utvärdera insatsernas effekt på elevernas skolresultat och välmående?