Petri Partanen

Fil. Dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog
Skolutvecklarna Sverige

Petri Partanen har arbetat i många år som psykolog med elevhälsa och omkring elever i behov av stöd, bland annat i Östersunds kommun. Han är även forskare på Mittuniversitetet och UCL Institute of Education, London. Där forskar han bland annat kring elevers metakognition, självregleringsförmåga och studiestrategier, och vilken roll de har för elevers kunskapsutveckling. Petri har skrivit ett antal böcker, t ex ”Från Vygotskij till lärande samtal” (2008), ”Att utveckla elevhälsa” (2012), samt ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan (2019). Han har även sammanställt Skolverkets kunskapsöversikt ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa”. Senast har han skrivit en artikel om elevers studiestrategier för Skolverkets utbildning ”Specialpedagogik för lärande på gymnasiet”.Petri är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa
5 maj

09:10
Utveckla elevhälsoarbetet ur ett ”helaskolan-perspektiv” – metoder för att nå effekt med elevhälsoarbetet
  • ”Helaskolan”-perspektivet: så kan det förstärka uppdraget att arbeta främjande och förebyggande bli en angelägenhet för hela skolan
  • Att hitta en balans mellan åtgärdande, främjande och förebyggande arbete på skolan – såväl i elevhälsoteam som i arbetslag
  • Att leda elevhälsoarbetet så att elevhälsoperspektivet blir en integrerad och naturlig del av hela skolans verksamhet
  • Att utveckla förmågan att göra analyser av elevers behov, och omsätta dem i insatser i skolans vardag
  • Elevers kunskapsutveckling – kritiska faktorer att främja för ökad likvärdighet i lärandet.
  • Så kan du implementera strukturer, rutiner och arbetssätt för ett förebyggande elevhälsoarbete