Petter Marklund

Familjeterapeut och handledare
Akademi Magelungen

Professionella inom socialt arbete möter ofta människor som har svårt att reglera sina känslor. Ibland har de också svårt att skilja sina egna känslor från omgivningens. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter? Petter Marklund har tidigare arbetat som ungdomsterapeut och familjeterapeut inom socialt behandlingsarbete, främst inom öppenvård och HVB. Petter arbetar idag som föreläsare och handledare på Akademi Magelungen.Petter är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

10:40
Motverka problemskapande beteenden med Lågaffektivt bemötande och Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt – så arbetar Magelungen
  • Arbetssätt för att identifiera, kartlägga och möta brukarens behov
  • Vad affektsmitta är och hur du som personal kan hantera det
  • Aktivera på rätt nivå – möta brukarens behov med kunskap om individens behov
  • Salutogent förhållningssätt – fokus på friskfaktorer snarare än riskfaktorer