Pia Holmgren

Enhetschef
Bjuvs kommun

Pia Holmgren arbetar som enhetschef för socialtjänstens öppenvård. Anette Rosell arbetar som skolsköterska och verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser EMI. Anna Bergevi är specialpedagog i botten och arbetar som rektor för anpassad grundskola och enhetschef för centrala elevhälsan. Under detta anförande delar de med sig av hur de utvecklat framgångsrik samverkan för ett helhetsgrepp om barn och ungas hälsa.Pia är med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

13:25–14:15
Ökat välmående genom övergripande arbetssätt och samverkan mellan instanser som sätter elevens behov i centrum
  • Så arbeta vi systematiskt och kommunövergripande för att säkerställa likvärdighet
  • Hur kan skolan och elevhälsan utveckla god samverkan och finna lösningar för att förebygga problem på flera plan?
  • Hur bygga upp arbetssätt och rutiner som leder till att samverkan med socialtjänst håller en hög kvalitet och blir hållbar på lång sikt?
  • Hur vi har arbetat med att utveckla organisation och stödjande strukturer för samarbete och samsyn i skolan samt kommunen