Pia Westford

Arkitekt och forskare i samhällsbyggnad
RISE

Pia har en bakgrund i statliga myndigheter, särskilt Boverket, där hon arbetat med frågeställningar kopplade till samhällsplanering och byggd miljö, ofta med miljömässiga och sociala perspektiv. Hennes tidigare forskning handlar om stadsbyggandets betydelse för barns aktivitet och resor. Under anförandet redogör Pia för en studie som undersöker kommuners anpassning till skolvalet och urbana stadsbyggnadsprinciper i planeringen av nya skolor. Resultatet visar att skolplaneringen riskerar att komma i konflikt med hållbarhetsmål rörande barnens självständiga resor, en jämlik tillgång till utbudet av skolor och ett minskat bilberoende. Slutsatsen är att det behövs en mer integrerad, strategisk planering av skolor. Anförandet avslutas med förslag till kriterier och överväganden som underlag för en diskussion. Sedan hösten 2019 är Pia anställd som forskare på RISE.Pia är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

09:10
Framtidens skol- och förskolemiljöer och en hållbar stadsutveckling
  • Vilken är skolans nya plats i staden i en tid då hushållen väljer skola och vi bygger städer utifrån principen om en kompakt, tät och funktionsblandad stadsutveckling?
  • Hur planerar och lokaliserar man skolor idag, i relation till bostäderna, kollektivtrafiken och naturmiljön och med hänsyn till social integration?
  • Hur påverkas barnens stads- och livsmiljö när det byggs större skolenheter som ligger centralt placerade och som ska bli en mötesplats i staden?