Sara-Carin Öhman

Kommunsekreterare
Uppsala kommun

Att leverera kvalitetssäkra beslutsunderlag till fullmäktige är en av de viktigaste uppdragen förvaltningarna har. En väl fungerande beredningsprocess skapar både framförhållning och en förutsägbarhet i verksamheten och bidrar till en högre grad av både effektivitet och rättssäkerhet vilket gynnar kvalitén i kommunens verksamheter. Men processen från det att ett ärende initieras och handläggs, till beslut på sammanträdet och slutligen till verkställighet kan vara lång. Det är också en process där många personer med olika roller är delaktiga, vilket ställer krav på att alla som är inblandade har en förståelse för hela processen för att arbetet ska fungera effektivt. Hur kan man skapa smarta arbetssätt för att utveckla och tydliggöra processer där hög kvalitet på beslutsunderlag och förankring både i tjänstemanna- och den politiska organisationen prioriteras?Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Uppsala kommuns arbete med att utveckla en effektiv och rättssäker process för genomarbetade beslutsunderlag som skapar både trygghet och ett högre förtroende för tjänstemannaorganisationen.Sara-Carin är med som talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2024
9 februari

14:20
Beredningsprocessen – smarta arbetssätt för att utveckla och säkerställa en rättssäker och bra ärendeberednings- och beslutsprocess
  • Centraliserat nämndsekretariat – fördelar, utmaningar och hur påverkas rollen som kommunsekreterare?
  • Så skapar vi struktur och förutsägbarhet i beredningsprocessen mot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
  • Tydliga roller och mandat – så får vi till bra sammanträden
  • Hur mycket påverkar kultur och invanda beteenden våra processer och hur kan du påverka dessa för att skapa förändring?
  • Gemensam beredningsprocess – så har vi arbetat med beredningskonferenser som ett sätt att bereda stora ärenden