Sara Melkersson

Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen

Vi lever just nu i en omvälvande tid av både försämrat säkerhetsläge, klimatpåverkan och ökande antal cyberattacker riktade mot offentlig sektor. Vad innebär detta för dokumenthanteringen och hur kan vi säkerställa en fungerande registratur även vid extraordinära händelser? Att informationsförvaltningen vidmakthålls är helt avgörande för förmågan att bedriva verksamheten och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Men hur kan vi utveckla våra rutiner för kontinuitetsplaneringen för att säkra upp vår dokumentoch ärendehantering även vid höjd beredskap? Vad är viktigt att tänka på? Vad händer om internet släcks? Kommer vi har tillgång till papper? Hur upprätthåller vi utlämnande även när vår vardag ser annorlunda ut? Frågorna är många och det är av största vikt att förbereda verksamheten för att minska vår sårbarhet och säkerställa en fungerande informationshantering. På Västra Götalandsregionen har ett stort arbete gjorts för att utarbeta en kontinuitetsplan för diariefunktioner. Sara är regional processansvarig för diarieföring och ärendeberedning på enheten för informationshantering på koncernkontoret i Västra Götalandsregionen och har tidigare arbetat som registrator och teamsamordnare. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av erfarenheter kring att upprätta krisberedskap som säkerställer en fungerande registratur vid oförutsedda avbrott.Sara är med som talare på konferensen Registrator 2023
21 september

14:20
Ärende- och dokumenthantering i kris – hur kan vi säkerställa en fungerande registratur om krisen eller kriget kommer?
  • Att planera och förbereda sig för extraordinära händelser – så har vi lagt upp planering och processer kring kontinuitetsberedning
  • Hur kan man minska sårbarheten och upprätthålla registratur och diarium för en fungerande informationshantering?
  • Allmänna handlingar i en krissituation – vad gäller?
  • Hur kan man göra verksamheten uppmärksam på vad som bör bevaras och diarieföras under pågående kris samt på vilket sätt?