Siri Morawski

Utredare
Myndigheten för delaktighet

Upplevelsen av trygghet är starkt förknippat med elevers lärande och utveckling i skolan. Forskning visar att många skolor brister vad gäller att skapa trygga skolmiljöer för alla elever. Elever med funktionsnedsättning känner sig ofta otrygga i skolan. För att säkerställa en likvärdig skolgång är det därför viktigt att få in trygghet vid byggnation av skolor. Under anförandet berättar Siri om resultaten av de trygghetsvandringar som gjorts av Myndigheten för delaktighet. Du får höra hur elever med funktionsnedsättning upplever skolans lokaler och miljö och hur du utifrån detta bör planera lokalernas utformning. Siri presenterar också ett nyligen framtaget stödmaterial kopplat till byggnation av skolor.Siri är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
28 april

13:00
Alla ska med! Så gör du skollokalerna trivsamma och bra för elever med funktionsnedsättning
  • En trygg skola ökar förutsättningarna för elevers studiemotivation och studiero – vad betyder det för dig som planerar skolans lokaler?
  • Hur upplever elever med funktionsnedsättning skol- och lärmiljöerna? Hur får du in dessa elevers behov vid om- eller nybyggnation av en skola?
  • Hur får du in trygghetsperspektivet vid utformningen av lokalerna?